Bok, skrifter 2011-04-12 Dar Al-Kitab 2000
Innehåller noveller av : Emily Nasrallah Hiyam al-Muflih Samirah Azzam Radwa Ashur Hanan al-Shaykh Salwa Bakr Layla al-Uthman Halah al-Nashif Nafilah Dhahab Buthaynah al-Nasiri