Folksagor från Tibet

Illustratör:
Översättare:
Original: Märchen, sagen und schwänke
Barn Tibet
Ämnesord:

 ”Folksagor från Tibet” är den första samlingen i sitt slag på svenska. Här presenteras femton sagor utvalda att ge en mångfacetterad bild av den tibetanska sagoskatten. Texten är fritt översatt efter tyska uppteckningar i Märchen, Sagen und Schwänke von Dach der Welt ”, en samling i fyra band, utgivna 1982 av VGH Wissenschaftsverlag, Sankt Augustin.
De tyska originalen har försiktigt redigerats för att undvika onödiga upprepningar och omtagningar. Berättelserna är enkla och följdriktiga och saknar konstsagans romantiska utsmyckningar. Den svenska bearbetningen följer i allt väsentligt originaltexten, inga detaljer har lagts till eller utelämnats.
Tibetansk kultur är sammanlänkad med buddhismen som genomsyrar livets alla skeenden. Tibetansk folklore är naturligtvis inget undantag även om många folksagor söker sina rötter i den shamankultur som föregick buddhismen. Några har importerats från Indien, andra återfinns på ett förvånande stort geografisk och tidsmässigt avstånd från det isolerade Tibet.
De femton sagorna är försedda med var sin inledande kommentar där släktskapet med andra sagotraditioner, sagornas spridning och möjliga vandringsvägar kort belyses. För den specialintresserade finns en lista på fördjupande litteratur.

Projektet som ursprungligen räddade dessa sagor från glömska, inleddes 1967 i Dharamsala, huvudort för den exiltibetanska kolonin i norra Indien. Bland tibetanerna som flytt sitt land fanns på den tiden ännu många som kunde återge de sagor de hört i sin barndom.
Tibetologen och språkforskaren Dieter Schuh Schuh arbetade till en början ensam med att banda och teckna ned flyktingarnas berättelser

Läs mer

Förord 

Anmärkning 

Återberättade och illustrerade av Veronica Leo