Vassflöjtens sång

Översättare:
Poesi Iran
Ämnesord:

Vassflöjtens sång är det första försöket att i något mer utförlig form, det rör sig om drygt dikter, tolka Rumi till svenska sedan 1930-talet. Översättaren inleder boken med en kort essä om Rumis liv samt ger en mycket god introduktion till den muslimska mystiken - sufismen - utan vilken det vore svårt att ta till sig dikterna. Rumi räknas som en av de främsta företrädarna för såväl den persiska lyrikens, som den muslimska mystikens, guldålder. Några av dikterna går kanske att läsa som mer profana skildringar av kärlek eller naturupplevelser, medan andra kan ses som fyndiga funderingar. Men vill man få ut någonting mer av Rumi, som kallats världens främste mystike poet, bör man läsa introduktionen innan man ger sig på översättningarna. Rumis poesi är, med Dahléns egna ord, "inte litteratur i gängse mening: den är en uppenbarelse som härstammar från den evighet som hör det oskapade till och som överskrider allt tingligt och begripligt". Det säger sig självt att uttolkningen av en sådan dikt kräver vissa ansträngningar, även om man kanske inte helhjärtat delar översättarens tolkning av dikterna som uppenbarelser. "Trots att Rumis budskap är så allmänmänskligt och frisinnat att det kan tilltala människor med olika kulturell bakgrund", fortsätter Dahlén, "är en kommentar om sufismen nödvändig för att förstå honom i sitt rätta sammanhang." För att ge den oinvigde läsaren ytterligare möjligheter att fördjupa sin tolkning har Dahlén däför, utöver den inledande essän, försett tolkningarna med en ganska omfattande notapparat där sufiska begrepp och mångtydigheter utvecklas.

Den sufiska poesin bygger på ett omfattande och genomarbetat sybolspråk, inte sällan med starka erotiska - och i Rumis fall - homoerotiska undertoner. Dikterna kan ofta te sig som profana kärleksdikter, men tolkas som uttryck för extatisk gudskärlek. Dahlén försöker inte efterlikna originalens versmått eller rimmönster utan ger oss istället Rumi i form av prosapoem på en klar något högtidlig svenska. Han har översatt dikter såväl från Masnavi som från den mer lyriska ghazaldiktningen i Divanen. Rumis ghazaler har sällan blivit tolkade till svenska varför han här gör en stor litterär gärning. I Vassflöjtens sång finns många av Rumis mest populära verser äntligen samlade i modern svensk språkdräkt.

Simon Sorgenfrei

Anmärkning 

Övers. av valda dikter. - Vissa dikter tidigare utg. i annan övers