Mänskliga dikter

Original: Poemas humanos (1939)
Poesi Peru

Dikterna i denna samling skrevs mellan 1923 och 1938. De flesta anses dock ha tillkommit strax före författarens död, och de är fyllda av smärta och intensitet. Diktsamlingen utgavs postumt.

Eva Stenvång